Dostawa powyżej 300 zł gratis !!!

Regulamin

Regulamin 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

GRUPA ALLEGRO

Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5272525995

REGULAMIN

niniejszy dokument

ALLEGRO

prowadzona przez Grupę Allegro, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro, na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Allegro

LICYTANT

Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro

LICYTACJA

rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Allegro

DYSKUSJA

toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez Allegro narzędzi wsparcia pozakupowego

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych (Konto Junior), których treść stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu.

2.2. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Allegro działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:

  • a. Rejestracja pełna umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów (Konto Zwykłe);
  • b. Rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów.

2.3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do Grupy Allegro kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

2.4.

Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Allegro (Konto Firma). Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na Allegro. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego.

2.5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6.

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Allegro, musi dokonać aktywacji Konta, wybierając jeden z poniższych sposobów udostępnianych przez Allegro:

a. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach Allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł.Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana,

b. Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7 do Regulaminu - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach Allegro i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony Towar w formie przelewu elektronicznego,

c. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7 do Regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy wskazany przez Grupę Allegro. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

2.7.

Podmioty, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.8.

Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.9.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do Allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Grupą Allegro, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Allegro.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.10. Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

  • a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
  • b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
  • c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Grupy Allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.
  • 2.11.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu, b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta Zwykłego przynajmniej raz skorzystał z usługi płatniczej, o której mowa w Załączniku nr 7 do Regulaminu, lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi świadczone w ramach Allegro. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

2.12.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Grupy Allegro: a. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa, b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

2.13.

W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Grupę Allegro uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Grupa Allegro może: a. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości, b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Grupa Allegro zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.14.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec Grupy Allegro, z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. OFERTY

3.1.

W ramach Allegro, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po stałej, określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru, b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.

3.2.

W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

3.3.

Celem Ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także prezentowanych w kategorii "Usługi", „Wakacje”, „Motoryzacja” (w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady” - z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i quady - „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki Towaru.

3.4.

Oferty Grupy Allegro lub podmiotu, z którym Grupa Allegro współpracuje na podstawie odrębnego porozumienia, mogą przybrać postać Oferty specjalnej, przy czym Oferta specjalna nie obejmuje własnej sprzedaży Towarów prowadzonej przez Grupę Allegro.

3.5.

W Ofercie specjalnej, o której mowa w art. 3.4. powyżej, Sprzedający może ograniczyć dostęp do Oferty poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez Sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. Z uwagi na szczególny charakter tej Oferty, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w jej treści mogą być ukształtowane w sposób odmienny niż w Regulaminie.

3.6.

Oferty, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne mogą być opublikowane wyłącznie na platformie Charytatywni.Allegro.pl.

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2.

Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.3.

Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

4.4.

Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1.

Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Allegro formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu.

5.2.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3.

Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.4.

Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca Grupie Allegro publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Liczba jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkownika nie może przekroczyć bez zgody Grupy Allegro 100.000.

5.5.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej opisu (treści i zdjęć) w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno w Allegro, jak i poza nim, w ramach współpracy Grupy Allegro z podmiotami trzecimi.

5.6.

Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w Allegro określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.7.

Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar może odbyć się w ramach usługi płatniczej udostępnianej w Allegro, na zasadach określonych w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

5.8.

Ofertę należy umieścić w kategorii odpowiadającej specyfice Towaru.

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1.

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz, z zastrzeżeniem art. 3.3 Regulaminu. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.2.

Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu nazwy jego Konta (loginu).

6.3.

Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem Allegro zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.4.

Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Najwyższa oferowana cena w danej chwiliKwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł0,50 zł
25,00 - 99,99 zł1,00 zł
100,00 - 249,99 zł2,50 zł
250,00 - 499,99 zł5,00 zł
500,00 - 999,99 zł10,00 zł
1.000,00 - 2.499,99 zł25,00 zł
2.500,00 - 4.999,99 zł50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł100,00 zł

6.5.

Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta,

c. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,

d. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8.

6.6.

Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

6.7.

Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.8.

b. na podstawie decyzji Grupy Allegro, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b.

6.8.

Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

a. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące,

b. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art. 7.2.

6.9.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

6.10.

Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1.

Grupa Allegro nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

7.2.

Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.3.

Kupujący korzystający z opcji Kup Teraz zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, z zastrzeżeniem treści art. 3.3.

7.4.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego i o ile numer ten został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

7.5.

Sprzedający może w ramach potwierdzenia, o którym mowa w art. 7.4, zamieścić dodatkowe informacje związane z zawarciem umowy („Wiadomość dla Kupującego”). W treści Wiadomości dla Kupującego Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. Szczegółowe zasady dotyczące treści Wiadomości dla Kupującego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.6.

Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Artykuł 8. ROLA ALLEGRO

8.1.

Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Allegro w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Grupa Allegro na zasadach określonych w Załączniku nr 9 umożliwia przyznanie rekompensat Kupującym, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Allegro, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Grupa Allegro ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Grupy Allegro.

8.2.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Grupa Allegro może:

a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Allegro, w której publikowana jest Oferta,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,

c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w Allegro, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku.

8.3.

Grupa Allegro może usunąć „Wiadomość dla Kupującego”, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

8.4.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Grupa Allegro, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.

8.5. Niezależnie od zastosowania przez Grupę Allegro postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Allegro, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Allegro lub innych Użytkowników. 8.6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy Allegro i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8. 8.7. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.13 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy Allegro.

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

9.1.

Usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.2.

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

9.3.

Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Grupę Allegro opłatami lub prowizjami.

9.4.

Za usługi świadczone w ramach Allegro, Grupa Allegro wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym:

a. Użytkownikowi Konta Firma – po wypełnieniu przez niego przy Rejestracji odpowiedniego formularza,

b. Użytkownikowi Konta Zwykłego - na jego żądanie.

9.5.

Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez Grupę Allegro usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą Użytkownikom.

10.2.

Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu:

a. 24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli Towar wysłany miał być drogą elektroniczną, lub

b. w ciągu 72 godzin - w pozostałych przypadkach.

10.3.

Liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.

10.4.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Allegro umowach.

10.5.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Allegro stanowią przedmiot praw Grupy Allegro lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.6.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Allegro i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Allegro oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Grupa Allegro, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Allegro w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

Artykuł 11. SYSTEM OCEN

11.1.

W ramach Allegro Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli doszło do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami, Kupujący, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy, może wystawić ocenę Sprzedającemu. Sprzedający, który otrzymał ocenę o charakterze "nie polecam" może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w art. 2.7., a także gdy nie dokonał pełnej aktywacji Konta lub jego Konto jest zawieszone.

11.2.

Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów:

  • zgodność z opisem
  • czas wysyłki
  • koszt wysyłki
  • obsługa kupującego

11.3.

Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.

11.4.

Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Allegro.

11.5.

Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:

a.wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,

b.danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

c.adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

11.6.

Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego).

11.7.

Grupa Allegro nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a.naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności artykułu 11.5 lub 11.6,

b.zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

c.treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,

d.treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.

11.8.

Strony zawartej umowy mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen o charakterze "nie polecam" oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w Allegro. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a. wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Sprzedającego w ciągu 21 dni od otrzymania oceny,

b. Kupujący odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.

11.9.

Po usunięciu oceny w trybie opisanym w art. 11.7. Kupujący może ponownie ocenić przebieg Transakcji, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 dni od daty zawarcia umowy w ramach danej Oferty.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12. INNE USŁUGI

Grupa Allegro może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z Allegro lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez Grupę Allegro w Polsce lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

Artykuł 13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

13.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa Allegro zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

13.2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Grupy Allegro w związku z korzystaniem z Allegro, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro.

13.4.

Zakończone Oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.allegro.pl. Publikowane informacje mają jedynie charakter poglądowy, a Grupa Allegro nie zapewnia i nie gwarantuje pełnego oraz kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach.

Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU

14.1.

Grupa Allegro jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Allegro zmienionego Regulaminu.

14.2.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Allegro, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Allegro. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Grupę Allegro, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 15.2. Postanowienia art. 15 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 15. ROZWIĄZANIE UMOWY Z GRUPĄ ALLEGRO

15.1.

Świadczenie usług w ramach Allegro ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

15.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Grupą Allegro, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

15.3.

Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Grupą Allegro, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty zakończenia jego Oferty, udziału w Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz.

15.4.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Grupę Allegro za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

15.5.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Allegro, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Allegro, bez uprzedniej zgody Grupy Allegro.

Artykuł 16. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16.1.

Użytkownik może kontaktować się z Grupą Allegro w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: Grupa Allegro sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

b. za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt" po uprzednim kliknięciu odnośnika "Centrum Pomocy" na stronie głównej Allegro.

16.2.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Grupę Allegro lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Grupę Allegro Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty Grupy Allegro.

16.3.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

16.4.

Grupa Allegro rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Grupa Allegro zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

16.5.

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa Allegro może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

16.6.

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Grupę Allegro w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 16.3, 16.4 i 16.5 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Allegro będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

Artykuł 18. ZAŁĄCZNIKI

18.1.

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Towary zakazane i dopuszczone warunkowo;

Załącznik nr 2: Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Załącznik nr 3: Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne;

Załącznik nr 4: Opłaty i prowizje;

Załącznik nr 5: Polityka ochrony prywatności;

Załącznik nr 6: Zasady konta Junior;

Załącznik nr 7A: Regulamin usługi PayU;

Załącznik nr 7B: Regulamin usługi Przelewy 24;

Załącznik nr 8: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu;

Załącznik nr 9: Program Ochrony Kupujących.

18.2.

Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Allegro. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

Artykuł 19. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.



Ochrona danych